Process Urbanism - The City as Artificial Ecosystem    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out


6 | METABOLISM

Process urbanism considers the city an ecosystem. An artificial ecosystem consisting of the city’s living organisms and their interaction with the non-living world such as earth, minerals, water, air and every other physical element. This is what we call context. The urban ecosystem in many ways works best when it regulates itself. Changes in the complex mechanism of the ecosystem should be able to happen spontaneously – or imbalance will occur.

This contradicts traditional urban planning where control of all changes is attempted by identifying changes separately and including them in the programme of the urban plan. But sudden changes such as deceases, tsunamis or financial breakdowns threaten the balance of the system and - ultimately - its survival. Process urbanism plans for the unexpected. For exactly that which we do not yet know will happen: The unexpected and sudden, such as the Icelandic volcanic eruption or floods caused by intense rainfalls. We know it might happen. We just do not know when.

Traditional urban planning is often based on technical infrastructure, but is unable to deal with the unexpected. The traditional city handles drainage and wastewater in sewers dimensioned for entirely different climatic conditions than what we experience today. But not only has the lack of sewage capacity created problems. So have the enormous paved areas in cities which prevent water from percolating into the soil – as it would have done under more natural conditions.

A city is a terribly complex thing. The survival of complex systems is contingent upon their ability to adapt. They operate efficiently and thoroughly and always on the verge of collapse, of chaos. They operate in a way which always allows small collapses to happen. In this way, major collapses are prevented. Biological systems such as ecosystems and nervous systems function exactly the same way. A similar logic should be applied to urban planning. We should let nature inspire us, when developing a new kind of urban planning. In small as well as in large scale.

Process urbanism presents a set of simple principles of physical organization – principles which by their nature can support the complexity of the city and the constant need for adaptation.

In the Trylleskoven master plan, all buildings are situated as rational components in a widespread natural/urban terrain. They slide in between each other as snowflakes, quietly, without any friction. They find their place and create a situation which suits everybody best. Moving about and replacing the components is easy and can be done without disturbing the whole. A single snowflake is enough to make the area work. Rainwater percolates, the water is collected in retention basins; the water regulates the buildings’ indoor climate and can be used in households. Rainwater is collected in mini-biotopes in the recreational spaces of the area and will be a delight to birds and wildlife as to playing children. Thus, drainage solves regular problems and adds recreational value.

By focusing on action and design of natural cycles rather than aesthetic objects, we can create a city of high amenity value and the ability to regulate itself when crises occur. We do not know what future infrastructures might look like, how residential patterns will change, just as social, economic and cultural conditions surely will change. This makes urban planning difficult. We cannot take all changes into account. We need to find solutions which will work here and now, but are also adjustable.

The urban plan for Langagergård in Greve is based on an increase in rain and in heavy rainfalls in recent years. The terrain has been reshaped with hills and hollows, making the 100 hectares large area into a giant water reservoir. Water is collected for surface drainage, before it sinks into the ground and is led into Køge Bay. Simultaneously, the water adds recreational value to the urban plan. Housing, weather and economy are part of the same metabolism.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out

 

 


6 | STOFSKIFTE

Procesurbanismen ser byen som et økosystem. Et kunstigt økosystem, der er byens levende organismer og deres samspil med den ikke-levende omverden, som jord, mineraler, vand, luft og alle fysiske faktorer. Det vi kalder kontekst. Det urbane økosystem fungerer på mange måder bedst, når den regulerer sig selv. Forandringer i økosystemets komplekse mekanisme skal kunne ske spontant - ellers bliver der ubalance.

Dette strider mod traditionel byplanlægning, hvor man forsøger at kontrollere alle forandringer, ved at identificere dem særskilt og indføje dem i programmet for byplanen. Men en pludselig ændring, som sygdom, tsunami eller finansnedbrud, truer systemets balance og på sigt dets overlevelse. Procesurbanismen planlægger for det uventede. For det, man ikke har viden om, vil ske. Det uventede og det pludselige, som vulkanudbruddet på Island eller oversvømmelser som følge af voldsomme regnskyl. Vi ved, det kan ske. Vi ved bare ikke hvornår, det sker.

Den traditionelle planlægning, der oftest har teknisk infrastruktur som afsæt, viser sig at være uegnet til det uventede. Den traditionelle by løser afvanding og spildevand med kloakker, der er dimensioneret til helt andre klimaforhold, end de aktuelle.
Det er dog ikke kun kloakkernes manglende kapacitet, der giver problemer. Det  gør også de enorme arealer af befæstede overflader, byerne er udstyret med, der forhindre nedsivning - som i naturen.

Byen er en uhyre kompleks størrelse. Komplekse systemers overlevelse er betinget af deres evne til at tilpasse sig. De fungerer effektivt og fuldkomment og altid på kanten af sammenbrud, af kaos. De opererer på den måde, at de hele tiden tillader små sammenbrud. På den måde forhindres store sammenbrud. Akkurat sådan fungerer biologiske systemer såsom økosystemer og nervesystemer. Samme tankegang skal bringes ind i byplanlægningen. Vi skal hente viden fra naturen, når vi udvikler en ny byplanlægningspraksis. Både til den lille og til den store skala.

Procesurbanismen fremlægger nogle enkle fysiske organisationsprincipper, som i deres natur kan understøtte byens kompleksitet og konstante behov for tilpasning.

I planen for Trylleskoven ligger alle byggerier som rationelle komponenter på et udstrakt natur-urbant terræn. De så at sige glider mellem hinanden som snefnug, stille og friktionsløst. De finder deres plads, hvor situationen er til alles bedste. Det er let at omrokkere og let at udskifte komponenter, uden at helheden falder fra hinanden. Blot ét snefnug er nok til at området fungerer. Regnvandet nedsives, vandet samles i forsinkelsesbassiner, vandet regulerer indeklimaet i byggeri  og vandet anvendes i husholdningen. Regnvandet opsamles i mini-biotoper i bydelens rum og bliver til glæde for fugle- og dyreliv samt børnenes leg. Afvandingen har både nytte- og rekreativ værdi.

Ved at fokusere på handling og design af kredsløb frem for æstetiske objekter, opnår vi en by med stor herlighedsværdi og mulighed for at regulere sig selv, når kriser opstår. Vi ved ikke, hvordan fremtidens infrastruktur ser ud, hvordan boligmønstrene ændrer sig, ligesom sociale, økonomiske og kulturelle forhold uden tvivl vil ændre sig. Det gør planlægningen vanskelig. Vi kan ikke tage højde for alle forandringer. Men vi er nødt til at finde løsninger, der både virker her og nu og gradvist kan justeres.

Byplanen for Langagergård i Greve tager afsæt i erkendelsen af øgede og voldsomme regnhændelser. Nye terrænformer med bakker og lavninger gør områdets mere end 100 ha store areal til et enormt vandreservoir. Vandet bliver indsamlet til overfladeafvanding, siver ned i terrænet og ledes ud i Køge Bugt. Samtidig giver vandet byplanen rekreativ værdi. Boliger, vejr og økonomi indgår i et fælles stofskifte.