Process Urbanism - The City as Artificial Ecosystem    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out


5 | ATMOSPHERE

Process urbanism focuses on situations rather than functions. On the experience of a here and now. The starting point is the everyday and the concrete and physical, which is observable. In urban spaces, creating an atmosphere is everything. It is all about the perception of local conditions such as wind and weather. Of the light, the plants and the spatial changes. The atmosphere of an urban space is connected with time. Time that passes a little slower when one moves through the grasses in Charlottehaven or from Tivoli’s dusty, hard gravel paths onto a soft rubber layer in Columbine Garden. Here, time passes more slowly than your everyday time. Here, a different kind of atmosphere can be sensed.

Process urbanism brings together components in new and surprising entireties that make urban life and its surroundings interact. According to process urbanism, urban spaces are necessary for achieving a balanced city. They add value and create an atmosphere that criticize and put the surroundings into perspective. They show what potential the city has for creating a more poetic understanding and experience of the dynamic, but failed environment. For instance, Sønder Boulevard emphasizes the lack of room for spontaneous events by providing space and open fields for such events: As when a couple of boys practice their trumpets, dog owners fall into conversation, people sunbathe and the residents of the area cooperate in flea markets and in making posters for political demonstrations. The design of the boulevard proposes an infrastructure for the entire area and makes the surrounding building facades form a new spatial framework.

Process urbanism is not a style. Not a particular visual expression or a representation of well-known images or ideas. We do not need the city to look like a landscape. We need to bring the processes of nature into the city and make them visible. A sensuous meeting between physical elements, climate, geography, time and space.

People, context and design form a whole, a unity. The sensuous experience arises from the meeting of these three elements. The context consists of changing moods, atmospheres, the interaction between people and place determined by the given situation. It is complex, unpredictable and in constant transformation. The architect contributes with a design of the physical environment. We design the framework, but people create their own situations.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out

 

 


5 | ATMOSFÆRE

Procesurbanismen drejer sig om situationer frem for funktioner. Om oplevelsen af et her og nu. Udgangspunktet er hverdagen og det konkrete og fysiske, der kan iagttages. I byrummet handler det om at skabe atmosfære. Om perception af lokale forhold som vind og vejr. Af lyset, planterne og de rumlige forandringer. Byrummets atmosfære er forbundet med tiden. Den lidt langsommere tid, når man bevæger sig gennem Charlottehavens græsser eller fra Tivolis støvende, hårde grusstier og ind på et blødt og fnugfrit gummilag i Columbinehaven. Her er tiden langsommere end hverdagens tid. Her sanses en anden atmosfære, et andet sted end det normale.

Procesurbanismen sætter komponenter sammen til nye og overraskende helheder, der skaber interaktion mellem byliv og omgivelser. Procesurbanismens byrum er nødvendige i den by, der skal være i balance. De tilfører ny værdi og skaber en atmosfære, der både kritiserer og sætter omgivelserne i perspektiv. De viser hvilke potentialer byen har for at skabe en mere poetisk forståelse for og oplevelse af det dynamiske og mislykkede miljø. Eksempelvis peger Sønder Boulevard på kvarterets fravær af rum til spontane handlinger, når et par drenge øver trompet, hundeejere falder i snak, folk solbader og beboerne samarbejder om loppemarked og plakatfremstilling til demonstrationer på boulevardens mange åbne felter. Boulevardens design viser også, hvordan bydelens infrastruktur kan se ud og anvender de omkringliggende bygningers facader som ny rumlig afgrænsning.

Procesurbanismen er ikke en stil. Ikke et bestemt visuelt udtryk eller en repræsentation af kendte billeder eller forestillinger. Vi skal ikke have byen til at ligne et landskab. Vi skal bringe naturens processer ind i byen og gøre dem synlige. Et sanseligt møde mellem fysiske elementer, klima, geografi, rum og tid.

Mennesker, kontekst og design danner tilsammen en helhed. Det er i mødet mellem de tre, at den sanselige oplevelse opstår. Konteksten er de skiftende stemninger, atmosfære, vekselvirkningen mellem menneske og sted bestemt af den givne situation. Den er kompleks, uforudsigelig og i stadig forvandling. Arkitekten bidrager til dette med design af det fysiske miljø. Vi tegner rammerne og folk skaber selv deres egne situationer.