Process Urbanism - The City as Artificial Ecosystem    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out


2 | MIXTURES

During the 20th Century, urban planning simply meant one thing: master plans. Master plans, where residences, commerce, infrastructure and recreational areas were separated and organized in rigid, geometric structures. Despite an increasing amount of collapsing structures, social inequality, conflicts and economic inadequacies being part of these plans, experts have kept their faith in the big scheme, in the master plan as a good model for urban planning - a belief, which says that an extensive, structural master plan is the right thing. However, this urban planning model generates more problems than it solves. It is an urban planning model based on belief rather than recognition and knowledge.

We need strategic plans that emphasize the process, if we are to handle the massive challenges of urban planning that we face today. Cities shrinking and disappearing, cities growing rapidly – uncontrollable growth. We need to ask: What will happen to the suburbs? What to do about migration and climate change? How is urban planning affected by the repeated oil spill pollution of coastlines? And what about demands for the elimination of fossil fuels?

Town and nature are blended in the proposals for vitalization and densification of the suburbs Greve Midtby and Ballerup. This will result in a new and surprising physical expression, making nature and urbanity equivalents. It will also introduce an urban development system that does not determine materiality and density qua more building. But qua intensified urban life, experiences, content and texture. Commercial functions are equated with birdsong; hedgehogs are equated with cultural activities and education.

The shopping experience is unique and does not yet exist anywhere else in Denmark. People do not live in master plan drawings. But in physical space, in contact with metabolisms and the weather. This is why master plans cannot be used in the suburbs. They only maintain the existing.

Process urbanism makes urban planning and programming more open, more flexible and unpredictable. Urban planning is about people, about atmosphere, moods and social life. Not about the management of infrastructure or functional programming. This comes at a later stage and works best when planned ad hoc, when new needs arise. Process urbanism uses the systems of nature to manage urban development. Kløvermarkskvarteret in Copenhagen has a simple planning system like in a termites’ nest: Each building unit has an infinite number of possible variations as part of the construction of the plan. Unforeseen events affect the system and the building unit is adjusted. The character of each simple part of the plan changes and the entire plan is adjusted according to new needs and situations. Protected moor frogs live in heavily polluted ponds. This biotope is protected by law and integrated into a system of landscape amenities in the new urban area.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out

 

 


2 | MIXTURES

I det 20. århundrede betød byplanlægning: masterplaner. Masterplaner hvor boliger, erhverv, infrastruktur og rekreative arealer var adskilt og ofte organiseret i faste og geometriske strukturer. Trods mange og stadig flere sammenbrud i disse strukturer, sociale uligheder, konflikter og økonomisk utilstrækkelighed i planerne, har man bevaret troen på det store greb, på masterplanen som model for byplanlægning.  Troen på, at en overordnet og strukturel masterplan er det rigtige. Denne måde at planlægge på har vanskeligt ved at optage ændringer og inkludere dem. Det er en planlægningsmodel, der generere flere problemer end den løser. En byplanlægningsmodel baseret på tro fremfor erkendelse og viden.

Vi har brug for strategiske planer med vægt på processen, hvis vi skal håndtere de massive byplanmæssige udfordringer, vi står over for i dag som både er byer, der skrumper og forsvinder og byer, der er i hastig vækst – vækst ude af kontrol. Vi må spørge: Hvad skal der ske med forstæderne, med 1960´ernes parcelhuskvarterer, med stationscentrene? Hvordan forholder vi os til migration, til klimaforandringer? Hvordan påvirker det byplanlægningen når vi gentagene gange ser kyster forurenet med olieudslip, når der er krav om afvikling af fossile brændstoffer og meget andet.

I forslagene til  vitalisering og fortætning af forstæderne Greve Midtby og Ballerup blendes by og natur. Det vil fører til et nyt (og overraskende) fysisk udtryk, hvor natur og urbanitet er sidestillede. Det vil tillige indføre et nyt byudviklingssystem, der ikke fastlægger materialitet og tæthed qua mere byggeri. Men qua øget intensitet i bylivet, i oplevelser og indhold samt stoflighed. Kommercielle funktioner sidestilles med fuglesang og pindsvin, der sidestilles med kulturelle aktiviteter og undervisning.

Shopping-oplevelsen er unik og findes endnu ikke andre steder i Danmark. Mennesker lever ikke i masterplantegningen. Men i rummet,  i det fysiske rum, i kontakt med stofskifte og vejr. Derfor kan masterplanen ikke bruges til udvikling af forstæderne. Den kan kun fastholde det, der allerede er.

Procesurbanismen gør byplanlægning og programmering mere åben, mere fleksibel og uforudsigelig. Byplanlægning handler om mennesker, om atmosfære, stemninger og om socialt liv. Ikke om styring af infrastruktur eller funktionel programmering. Det kommer senere og det fungerer bedst ad hoc, i takt med at nye behov opstår. Procesurbanisme bruger naturens systemer som styring for byudvikling. Kløvermarkskvarteret i København er et simpelt plansystem på samme måde som et termitbo, hvor hver byggeenhed har et uendeligt antal variationsmuligheder i planens konstruktion. Uforudsete hændelsers påvirker systemet, og byggeenheden tilpasser sig. Det enkelte led i planen skifter karakter, og hele planen justeres efter behov og situationen. Den fredede spidssnuede løvfrø lever i et stærkt forurenet vandhul. Biotopen beskyttes af lovgivning og integreres i den nye bydels system af herlighedsværdier.