Process Urbanism - The City as Artificial Ecosystem    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out


1 | NATURAL PROCESSES

Nature is a system of processes. Nature consists of heterogeneous components: evolving, adapting to each other and seeking balance. It is in constant transformation. Nature’s system is self-regulating - dynamic, flexible and adapting to change. 

Human beings – and society – likewise. Since society is dynamic, the planning of our cities needs to be dynamic too. Otherwise, cities will be phased out. Become obstacles to the continued metabolism of society and its capacity to absorb change. This dynamics calls for an urban planning that is permanently adjustable.

Process urbanism is a method. A method that shows us how to design tomorrow’s cities based on natural processes. It gives directions to the design of cities and urban spaces without categorically distinguishing between nature and culture.

An urban planning model that is self-regulating and procedural like the circulation of an eco system - in balance with the development of society. The urban planning strategy for the town of Hornshøj is such a proposal for how nature might work as a focal point for the connections between the town’s new urban areas and for the organizational structure in each area.

Process urbanism creates complex networks out of possible and unexpected connections between components that are not necessarily related. Like wind mills and wave energy, or roads and shorebirds, or sewers and suits. Process urbanism includes rather than excludes. Accordingly, we create results greater than the sum of the subcomponents. One plus one is eleven, not two. The major task in a readjustment of Ørestad South was: How can we ensure that urban life will be present in Ørestad? We suggested a new kind of nature based on the interaction between a number of familiar types of nature: Forest, wet meadow and sandy dunes. The process prescribed leaving them to see what happened when left to evolve under local weather conditions.

The universe, as we know and experience it today, is the result of what began with a few, simple components, interacting over time. The result was unpredictable, but wonderful. In the beginning was Helium and Hydrogen in a vast space. Several billion years went by. And today we have iPhones, paper and artificial organs for implantation. Heterogeneous elements brought together. Helium, Hydrogen, a vast space and time.
The result: A chair.

What a great lesson!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out

 

 


1 | NATURENS PROCESSER

Naturen er et system af processer. Naturen består af heterogene komponenter, der udvikler sig, tilpasser sig hinanden og tilstræber balance. Den er i stadig forvandling. Naturens system er selvregulerende. Den er dynamisk, smidig og kan tilpasse sig forandringer.

Tilsvarende gælder det også for mennesket, for samfundet. Når samfundet er dynamisk, må planlægningen af vores byer også være det. Ellers bliver byerne hurtigt afviklende. De bliver en hindring for samfundets fortsatte stofskifte og evne til at optage forandringer. Dynamikken kalder på en byplanlægning, der løbende kan justeres.

Procesurbanisme er en metode. En metode, der viser, hvordan vi designer fremtidens byer med udgangspunkt i naturens processer. Den udstikker retningslinjer for, hvordan vi former byen og byens rum uden at skelne kategorisk mellem natur og kultur.

En byplanlægningsmodel, der er selvregulerende og processuel som et kredsløb i et økosystem, i balance med samfundets udvikling. Eksempelvis er byplanstrategien for Hornshøj et forslag til, hvordan naturen både kan være omdrejningspunkt for sammenhængen mellem byens nye kvarterer og for den organisatoriske struktur i hvert enkelt kvarter.

Procesurbanismen skaber mangestrengede netværk af mulige og uventede forbindelser mellem komponenter. Komponenter, der ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Som vindmøller og bølgeenergi eller veje og strandfugle eller kloakker og jakkesæt. Procesurbanisme  inkludere fremfor at ekskludere. På den måde skaber vi resultater, der er større end summen af delkomponenterne. 1+1 = 11 og ikke 2. I projektet til en omdisponering af Ørestad Syd, hvor opgaven lød: Hvordan kan vi sikre, at der kommer byliv i Ørestad? foreslog vi en ny type natur, der er baseret på en vekselvirkning mellem en række velkendte typer som skov, vådeng og klitter. Processen var, at lade dem være, og se, hvad der så skete, når de var overladt til udvikling under de de lokale vejrforhold.

Universet som vi kender og oplever det i dag, er et resultat af få og simple udgangspunkter, komponenter, der vekselvirkede over tid. Resultatet var uforudsigeligt – og forunderligt. I begyndelsen var der Helium og Brint, et enormt rum. Flere milliarder år forløb, og i dag har vi iPhones, papir og kunstige organer til implantering. Heterogene dele bringes sammen Helium + brint+ et stort rum + tid Resultat: En stol.

En fantastisk læresætning!